Badanie podłoży ogrodniczych

Badanie podłoży ogrodniczych

Twoje korzyści wynikające z badania podłoży ogrodniczych: Dzięki badaniom uzyskasz niezbędną wiedzę na temat parametrów fizykochemicznych podłoża, które używasz do produkcji roślin. Uzyskane informacje wykorzystasz w praktyce poprawiając jakość i ilość plonów, a także ograniczysz koszty nawożenia. Odpowiednie zaopatrzenie roślin w niezbędne do wzrostu makro i mikroelementy takie jak azot, fosfor, potas, bor, cynk czy mangan jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów pod względem jakościowym i ilościowym. Zarówno niedobór jak i nadmiar pierwiastków w podłożu może wpłynąć negatywnie na kondycję Twoich roślin. Wprowadzając zbyt mało lub zbyt dużo nawozów narażasz siebie i swoją plantację na niepotrzebne straty i nadmierne koszty. Uregulowany odczyn gleby (pH) wpływa na zdolność roślin do pobierania pierwiastków, a więc zwiększa efektywność stosowanych przez Ciebie nawozów i przyczynia się do podniesienia jakości Twojej gleby. Uprawy tunelowe i szklarniowe narażone są na wysokie EC i wysoką zawartość chlorków w podłożu. Zweryfikuj czy Twoje uprawy nie są zagrożone.

W naszym laboratorium wykonasz badania podłoży stosowanych do produkcji roślin dla celów ogrodniczych (warzywa, owoce, rośliny ozdobne), prowadzonych w szklarniach, pod tunelami, pod osłonami i w szkółkach.

Zobacz jak wygląda raport

Zakres badań obejmuje oznaczenie w podłożu:

 • Odczynu (pH w H2O),
 • Przewodnictwa elektrycznego (EC),
 • Chlorków (Cl),
 • Sodu,
 • Azotu mineralnego (N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementów (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka),
 • Mikroelementów (bor, miedź, żelazo, mangan, cynk, molibden).

Do każdego raportu dodajemy informację na temat poziomu zasobności podłoża w dany pierwiastek lub parametr fizykochemiczny (np. odczyn). Ponadto podajemy liczby graniczne, czyli prawidłowy zakres zwartości danego pierwiastka jaki należy utrzymywać w podłożu, aby zapewnić możliwie najlepsze warunki do wzrostu poszczególnych gatunków roślin. Zastrzegamy, że nie posiadamy liczb granicznych do wszystkich gatunków roślin.

Wykonujemy badania następujących rodzajów podłoży:

 • Podłoża organiczne (np. torf wysoki, torf niski, włókna kokosowe, kora),
 • Podłoża organiczno-mineralne (np. torf zmieszany z glinką),
 • Podłoża mineralne i inertne (np. zeolit),
 • Substraty do uprawy roślin (np. ziemia uniwersalna).

Metodyka badawcza: W poniższej tabeli przedstawiono wykaz analizowanych parametrów fizykochemicznych wraz ze wskazaniem metody analitycznej wykorzystanej do badania.

Tab. 1. Wykaz badanych parametrów oraz wykorzystanych metod analitycznych.

Parametr

Metoda

Informacje dodatkowe

Odczyn (w H2O)

Potencjometryczna

Przygotowanie wg metody uniwersalnej

Przewodnictwo (w H2O)

Konduktometryczna

Azot azotanowy (N-NO3)

Spektrofotometria UV-VIS

Ekstrakcja metodą uniwersalną

Azot amonowy (N-NH4+)

Fosfor (P)

Spektrometria ICP-OES

Potas (K)

Wapń (Ca)

Magnez (Mg)

Siarka (S)

Sód (Na)

Bor (B)

Miedź (Cu)

Ekstrakcja metodą uniwersalną w modyfikacji Nowosielskiego

Żelazo (Fe)

Mangan (Mn)

Cynk (Zn)

Molibden (Mo)

Termin realizacji: Agro Smart Lab oferuje szybkie badanie podłoży i substratów ogrodniczych. Analizę wykonujemy w terminie do 10 dni roboczych. Zwykle czas realizacji wynosi od 2 do 5 dni roboczych i jest zależny od dnia dostarczenia próbek oraz ich ilości.

POBIERANIE PRÓBEK

Ze względu na różną specyfikę produkcji roślin z wykorzystaniem podłoży ogrodniczych, kwestia pobrania próbki jest sprawą indywidualną i zależy w dużej mierze od sposobu prowadzenia uprawy. Poniżej zamieszczono ogólne informacje związane z pobieraniem próbek podłoży ogrodniczych do badań ze wskazaniem ilości materiału koniecznego do wykonania badań i sposobu opisania próbki.

Przed posadzeniem roślin:

W przypadku badania świeżo zakupionego podłoża w celu sprawdzenia stopnia zasobności poszczególnych składników należy pobrać próbki z co najmniej 3 różnych worków, a w każdym worku pobrać próbkę z 3 różnych miejsc. Pojedyncze próbki należy wymieszać ze sobą i sporządzić jedną próbkę ogólną, która powinna ważyć od 0.5 do 1 kg.

W trakcie uprawy roślin:

W celu pobrania jednej próby do badania należy pobrać kilka- kilkadziesiąt próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni badanego stanowiska. Próbki pierwotne pobiera się na głębokość systemu korzeniowego z pojemników/ donic, w których umieszczone są rośliny. Próbki pierwotne (pojedyncze) należy dobrze wymieszać i sporządzić próbkę ogólną o wadzę od 0.5kg do 1 kgW przypadku upraw pod tunelami zaleca się wykonywać badania osobno dla każdego tunelu.

Pakowanie i oznakowanie próbek:

Zaleca się, aby próbki gleby pakowane były w torebki foliowe lub pudełka. Na torebce/ pudełku umieszcza się następujące dane (proszę opisywać niezmywalnym pisakiem lub przyklejać kartkę na powierzchni opakowania):

 • imię i nazwisko,
 • numer próby,
 • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próbki (opcjonalnie).

Pozostałe informacje należy zamieścić w FORMULARZU POBORU PRÓBEK, dostępnym do pobrania na dole strony. Formularz należy koniecznie uzupełnić DRUKOWANYMI literami i dołączyć do paczki zawierające próbki, w przeciwnym razie analiza nie zostanie wykonana ze względu na brak danych umożliwiających przesłanie wyników. Proszę zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbkami oraz na Formularzu.

Sposób dostarczenia próbki: Próbki można dostarczyć osobiście do siedziby Agro Smart Lab, jak również można je wysłać drogą pocztową/kurierem na adres: Niegardów 26, 32-104 Koniusza. Jako adresata proszę wpisać Agro Smart Lab Sp. z o.o.

Formularz poboru prób podłoża ogrodniczego – Pobierz

Close Menu