Aktualności:

Zakończenie drugiego etapu projektu „bezpieczna żywność”

Sprawozdanie z drugiego etapu: UR

Sprawozdanie z 2 etapu: Polcargo

Projekt:

Nazwa programuProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 16 „Współpraca” Projekt realizowany jest w konsorcjum o nazwie:

                                                                                                                   GRUPA OPERACYJNA BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ 

                                   którą tworzą: Agro Smart Lab sp. z o.o. (lider konsorcjum), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Polcargo Internationla sp. z o.o

 

Tytuł Operacji: Opracowanie mobilnej technologii badania pestycydów w produktach rolnych oraz identyfikacji źródła pochodzenia produktów rolnych

 Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie innowacji technologicznej w obszarze zarządzania bezpieczeństwem produktów rolnych oraz wprowadzania bezpiecznych produktów rolnych do sprzedaży poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu pomiarowego do wykrywania obecności pozostałości pestycydów w warzywach i owocach

Przedmiotem projektu jest opracowanie mobilnego systemu diagnostycznego do szybkiego, przesiewowego badania produktów żywnościowych pod kątem zawartości pestycydów w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa dla konsumentów. System opiera się o wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz spektrometru Ramana wraz ze wzmocnieniem sygnału za pomocą podłoży testowych SERS. 

Całkowity budżet operacji: 3.325.349,16 PLN
Kwota pomocy: 2 710 011,00 PLN
Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00005.DDD.6509.00008.2018.01
Źródła finansowania operacji: Zaliczka i wkład własny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne

                   Program name: Rural Development Program 2014-2020, Action 16 „Cooperation” The project is implemented in a consortium called:

                                                                                                                              OPERATIONAL GROUP SAFE FOOD

                  which consists of: Agro Smart Lab sp. z o.o. (Leader of consortium), Agriculture University in Krakow, Polcargo International sp. z o.o.

 

Operation title: Development of a mobile technology for testing pesticides in agricultural products

The aim of the operation is to develop and implement technological innovation in the area of agricultural products and the introduction of safe agricultural products for sale by developing and implementing a modern measurement system for detecting the presence of pesticides residue in fruit and vegetables.

The goal of the operation is to develop and implement innovative technologies in the field of product safety management, as well as safe implementation products for sale. As part of the project, a modern measuring system will be developed and implemented for testing pesticide residues in vegetables and fruit. Mobile (non-laboratory), rapid, pre-screening tests of pesticide residues in controlled products at the place of production or at the distribution site.

Operation budget: PLN 3,235,349.16
Aid amount: PLN 2 710 011,00
Aid agreement number: 00005.DDD.6509.00008.2018.01
Sources of financing the operation: Advance payment and own contribution, European Agricultural Fund for Rural Development and national public funds

Close Menu