Projekt:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 16 „Współpraca”
Projekt realizowany jest w konsorcjum o nazwie: 

GRUPA OPERACYJNA: ZDROWA ŻYWNOŚĆ

którą tworzą: BIO ACTIW sp. z o.o. oraz Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Całkowity budżet operacji:  1 185 194,11 PLN
Kwota pomocy: 997 753,00 PLN
Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00002.DDD.6509.00003.2019.06
Źródła finansowania operacji: Zaliczka i wkład własny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne

Tytuł operacji: Wykorzystanie wody elektrolizowanej  w produkcji roślinnej i zwierzęcej jako środka innowacyjnego, bezpiecznego i ograniczającego stosowanie szkodliwych związków chemicznych, pestycydów i antybiotyków w rolnictwie.

Celem Operacji jest opracowanie technologii:
– Ochrony roślin przed chorobami przy użyciu wody elektrolizowanej zarówno jako oprysk (działanie kontaktowe) oraz podawanie wraz z systemem nawadniającym (działanie systemiczne
– Poprawy bezpieczeństwa oraz jakości owoców i warzyw w procesie pozbiorczym dzięki zastosowaniu wody elektrolizowanej wody w zwalczaniu chorobotwórczych dla ludzi bakterii, wirusów i grzybów oraz w zwalczaniu patogenów powodujących psucie się owoców i warzyw podczas przechowywania jak i mycia surowców
– Podniesienia zdrowotności zwierząt hodowlanych i ograniczenia stosowania antybiotyków dzięki zastosowaniu wody elektrolizowanej w ograniczaniu chorób przewodu pokarmowego, dezynfekcji wymion krów, poprawy warunków zdrowotnych bytowania zwierząt poprzez bezpieczną dezynfekcję pomieszczeń,
– Dezynfekcji jaj wylęgowych za pomocą elektrolizowanej wody, w celu wyeliminowania formaldehydu.

Woda elektrolizowana zwana Elektrochemicznie Aktywowana Woda (ECA) jest dopuszczona do ekologicznej produkcji w USA i Japonii. Powstaje w wyniku elektrolizy soli i wody. Substancją aktywną wody elektrolizowanej jest kwas podchlorawy (HOCl), który jest wytwarzany naturalnie przez białe ciałka krwi w organizmie zwierząt i ludzi . jest on ważnym składnikiem systemu odpornościowego ludzi i zwierząt. Kwas podchlorawy jest wytwarzany tylko z naturalnych substancji i jest w 100% biodegradowalny.

Agro Smart Lab jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy Kirkmayer do produkcji elektrolizowanej wody na miejscu w gospodarstwie oraz wyłącznym dystrybutorem produktów na bazie elektrolizowanej wody wytwarzanych przez firmę BIO ACTIW

Poniżej udostępniamy raporty końcowe z badań, które prowadziła Grupa Operacyjna „Zdrowa Żywność”.

Technologie wykorzystania elektrolizowanej wody w rolnictwie          

Technologie wykorzystania elektrolizowanej wody – podniesienie zdrowotności zwierząt, ograniczenie stosowania antybiotyków oraz formaldehydu           

Szczegółowe raporty badań znajdują się na stronie: https://zdrowazywnosc.bioactiw.pl/aktualnosci

Rural Development Program 2014-2020, Action 16 „Cooperation”
The project is implemented in a consortium called

OPERATIONAL GROUP: HEALTHY FOOD

which consists of: BIO ACTIW sp. z o.o. and Agriculture University in Cracow

Total budget of the operation: PLN 1 185 194,11 PLN
Aid amount: PLN 997 753,00 PLN
Assistance contract number: 00002.DDD.6509.00002.2019.09
Sources of financing for the operation: Advance payment and own contribution, European Agricultural Fund for Rural Development and National Public Funds

Operation title: The use of electrolyzed water in plant and animal production as an innovative, safe natural product, which can reduce usage of pesticides and antibiotics in agriculture.

The purpose of the Operation is to develop the following technologies:
– Plant protection with using electrolyzed water, both as spraying and feeding with an irrigation system
– Improvement of the safety and quality of fruit and vegetables in the post-harvest process. The use of electrolyzed water to extend the shelf life of raw materials during their storage / washing and to combat viruses, bacteria and fungi that are dangerous to humans
– Increasing the health of farm animals and reducing antibiotics. To use of electrolyzed water in the reduction of gastrointestinal diseases, improving the living conditions of animals, reduce the risk skin infection
– Disinfecting hatching eggs with electrolyzed water to eliminate formaldehyde.

Electrolyzed water called Electrochemically Activated Water (ECA) is approved for ecological production of plant and animals in the USA and Japan. The active substance of electrolyzed water is hypochlorous acid (HOCl). Hypochlorous acid is an important component of animals and human immune system. It is used by the body to fight inflammation and disease infections. It takes part in protecting our body against pathogens. Besides animals and humans, hypochlorous acid is produced by electrolysis of table salt and water. Electrolyzed water is 100% biodegradable.

Agro Smart Lab is the exclusive distributor of Kirkmayer’s generators for manufacturing electrolyzed water in situ. Agro Smart Lab is the exclusive distributor of established products which contain HOCL, manufactured by BIO ACTIW

Close Menu