Badanie gleb pakiet 3 – makroelementy + mikroelementy + zapasowe formy p i k + próchnica

Badanie gleb Pakiet 3:

Makroelementy + mikroelementy + zapasowe formy P i K + próchnica

Zakres badania:

 • Odczyn gleby (pH w H­2O),
 • Przewodnictwo elektryczne (EC),
 • Azot mineralny (N-NO3, N-NH4),
 • Makroelementy (fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód),
 • Mikroelementy (bor, miedź, żelazo, mangan, cynk, molibden),
 • Zapasowe, trudnodostępne dla roślin formy fosforu i potasu: autorska metoda Agro Smart Lab. Informacja o zapasach fosforu i potasu w glebie pozwala precyzyjniej dobrać dawki nawozów oraz umożliwia zweryfikowanie zasadności stosowania preparatów uwalniających m.in. fosfor z zapasów znajdujących się w glebie,
 • Zawartość próchnicy, dzięki której dowiesz jaka dawka azotu będzie udostępniona z substancji organicznych w wyniku procesu mineralizacji.

Do każdego raportu dodajemy informację na temat poziomu zasobności gleby w dany pierwiastek lub parametr fizykochemiczny (np. odczyn gleby). Ponadto podajemy liczby graniczne, czyli prawidłowy zakres zwartości danego pierwiastka jaki należy utrzymywać w glebie, aby zapewnić możliwie najlepsze warunki do wzrostu poszczególnych gatunków roślin. Zastrzegamy, że nie posiadamy liczb granicznych do wszystkich gatunków roślin.

Zobacz jak wygląda raport

Jakie gleby badamy: Gleby mineralne i mineralno-organiczne. Gleby ciężkie, średnie i lekkie przeznaczone pod uprawy ogrodnicze, rolne i sadownicze.

Twoje korzyści z badania zawartości makroelementów i odczynu w glebie: Wiedza na temat zawartości pierwiastków dostępnych dla roślin w glebie jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów zarówno pod względem jakościowym i ilościowym. Odpowiednie zawartości składników odżywczych są niezbędne do prawidłowego rozwoju Twoich roślin. Zarówno ich niedobór jak i nadmiar może wpłynąć negatywnie na kondycję roślin, jakość i ilość plonu. Uregulowany odczyn gleby wpływa na zdolność roślin do pobierania pierwiastków z gleby, a więc zwiększa efektywność stosowanych przez Ciebie nawozów i przyczynia się do podniesienia jakości Twojej gleby.

Twoje korzyści z badania zawartości mikroelementów: Ich niedobór może powodować wiele negatywnych skutków – zaburza wzrost i rozwój Twoich roślin, prowadzi do pojawiania się chorób fizjologicznych. Mikroelementy wpływają m.in. na prawidłowe pobieranie pozostałych pierwiastków z gleb, wpływają na wygląd, kondycję i zdrowotność roślin. Określenie zawartości mikroelementów pozwoli stwierdzić czy ich zasobność jest wystarczająca, aby zapewnić Twoim roślinom odpowiednie warunki do rozwoju.

Twoje korzyści z badania zapasowych, trudnodostępnych dla roślin form fosforu i potasu:  Nadwyżki potasu, a w szczególności fosforu, których roślina nie pobrała wraz z plonem mogą odkładać się latami w mineralnych formach zapasowych, których dostępność dla roślin jest ograniczona. Wiedza na temat ilości zapasowych form potasu i fosforu pozwala lepiej dobrać dawki nawozów bazując nie tylko na ilości formy łatwo dostępnej, lecz również na formach trudniej dostępnych dla roślin. Część pierwiastków z tej puli może zostać udostępniona roślinie w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego, dzięki czemu nie jest konieczne wprowadzanie dużych dawek nawozów. W przypadku zapasowych form fosforu ich wysoka zawartość w glebie umożliwia zastosowanie biologicznych preparatów zawierających odpowiednie szczepy bakterii, które udostępniają roślinom fosfor z form trudnodostępnych. W niektórych przypadkach umożliwia to całkowite ograniczenie stosowania mineralnych nawozów fosforowych.

Twoje korzyści z badania zawartości próchnicy w glebie: Dzięki informacji o zawartości próchnicy dowiesz się jaka zawartość azotu będzie udostępniona z substancji organicznych w wyniku procesu mineralizacji. Umożliwi Ci to ograniczenie zużycia nawozów azotowych.

Próchnica glebowa jest naturalną mieszaniną, bogatą w liczne związki organiczne, która powstaje w wyniku biologicznego rozkładu resztek organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Próchnicę można więc nazwać „naturalnym nawozem”. Decyduje ona o żyzności gleby, jej obecność wpływa pozytywnie na właściwą gospodarkę wodną oraz sprzyja tworzeniu się gruzełkowatej struktury podłoża, dzięki czemu optymalizuje się napowietrzenie gleby. Zawarte w próchnicy mikroorganizmy ograniczają rozwój niebezpiecznych drobnoustrojów glebowych, dzięki czemu Twoje rośliny są mniej podatne na infekcje chorobotwórcze. Dzięki swojemu ciemnemu zabarwieniu, próchnica doprowadza do bardziej intensywnego pochłaniania promieni słonecznych, co poprawia właściwości cieplne Twojej gleby (im więcej próchnicy w glebie, tym szybciej nagrzewa się ona wiosną, co wydłuża okres wegetacji). Warto zatem zbadać zawartość próchnicy na własnym polu.

Metodyka badawcza: W poniższej tabeli przedstawiono wykaz analizowanych parametrów fizykochemicznych wraz ze wskazaniem metody analitycznej wykorzystanej do badania.

Tab. 1. Wykaz badanych parametrów oraz wykorzystanych metod analitycznych.

Parametr

Metoda

Informacje dodatkowe

Odczyn (w H2O)

Potencjometryczna

Przygotowanie wg metody uniwersalnej

Przewodnictwo (w H2O)

Konduktometryczna

Azot azotanowy (N-NO3)

Spektrofotometria UV-VIS

Ekstrakcja metodą uniwersalną + zapasowe formy P i K metodą opracowaną przez Agro Smart Lab

Azot amonowy (N-NH4+)

Fosfor (P)

Spektrometria ICP-OES

Potas (K)

Wapń (Ca)

Magnez (Mg)

Siarka (S)

Sód (Na)

Bor (B)

Miedź (Cu)

Ekstrakcja metodą Rinkinsa

Żelazo (Fe)

Mangan (Mn)

Cynk (Zn)

Molibden (Mo)

Próchnica

Spektroskopia FT-IR

W oparciu o metodę Tiurina

Termin realizacji: Agro Smart Lab oferuje szybkie badanie gleby. Analizę wykonujemy w terminie do 10 dni roboczych. Zwykle czas realizacji wynosi od 3 do 5 dni roboczych i jest zależny od dnia dostarczenia próbek oraz ich ilości.

POBIERANIE PRÓBEK GLEBY

W celu pobrania jednej próby do badania należy pobrać 10-30 próbek pierwotnych (pojedynczych) równomiernie z powierzchni badanej działki, poruszając się zygzakiem. Próbki pierwotne (pojedyncze) z badanej działki należy dobrze wymieszać i sporządzić próbkę ogólną o wadze od 0.5kg do 1 kg.

Próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar terenu o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby). Powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu powinna wynosić do 4 ha. Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 20 cm głębokości.

Przy indywidualnym systemie pobierania próbek dopuszcza się również pobieranie ich za pomocą innych narzędzi np. szpadla. W takim przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 20 cm pionowy płat gleby o grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do pudełka lub foliowego woreczka. Proces powtórzyć kilkukrotnie w celu zebrania 10-30 próbek pierwotnych (pojedynczych).

Uwaga! W przypadku upraw sadowniczych zaleca się pobranie dwóch próbek z dwóch poziomów: Pierwsza z warstwy gleby 0-20 cm, druga z warstwy gleby 20-40 cm.

Próbek nie należy pobierać:

 • na obrzeżach pola do 5 m,
 • w miejscach po stogach i kopcach,
 • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
 • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próby),
 • bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych (do 3 tyg. od zastosowania),
 • po nawożeniu organicznym,
 • oraz w okresach nadmiernej suszy lub obfitych opadów.

Zaleca się, aby próbki gleby pakowane były w torebki foliowe lub pudełka. Na torebce/ pudełku umieszcza się następujące dane (proszę opisywać niezmywalnym pisakiem lub przyklejać kartkę na powierzchni opakowania):

 • imię i nazwisko,
 • numer próby,
 • nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próbki (opcjonalnie).

Pozostałe informacje należy zamieścić w FORMULARZU POBORU PRÓBEK, dostępnym do pobrania na dole strony. Formularz należy koniecznie uzupełnić DRUKOWANYMI literami i dołączyć do paczki zawierające próbki, w przeciwnym razie analiza nie zostanie wykonana ze względu na brak danych umożliwiających przesłanie wyników. Proszę zwrócić uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbkami oraz na Formularzu.

Sposób dostarczenia próbki: Próbki można dostarczyć osobiście do siedziby Agro Smart Lab, jak również można je wysłać drogą pocztową/kurierem na adres: Niegardów 26, 32-104 Koniusza. Jako adresata proszę wpisać Agro Smart Lab Sp. z o.o.

Formularz poboru prób glebowych do badania – Pobierz

Close Menu