Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 16 „Współpraca”

Projekt realizowany jest w konsorcjum o nazwie GRUPA OPERACYJNA BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ, którą tworzą:

Całkowity budżet operacji: 3.325.349,16 PLN
Kwota pomocy: 2 710 011,00 PLN
Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00005.DDD.6509.00008.2018.01
Źródła finansowania operacji: Zaliczka i wkład własny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne

Tytuł Operacji: Ogólnopolski system precyzyjnej diagnozy chorób, szkodników oraz potrzeb nawożeniowych w produkcji ogrodniczej

Celem Operacji jest opracowanie i wdrożenie innowacji technologicznej i marketingowej w obszarze zarządzania bezpieczeństwem produktów rolnych oraz wprowadzania bezpiecznych produktów rolnych do sprzedaży. 

W ramach projektu zostanie opracowany i wdrożony nowoczesny system pomiarowy do wykrywania obecności pozostałości pestycydów w warzywach i owocach. Mobilny (poza-laboratoryjny) system diagnostyczny umożliwi szybki i tani pomiar zawartości pestycydów w produktach rolnych w miejscu produkcji.

Metoda pomiarowa wykorzystywana w systemie Rambox oparta jest na powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana – SERS (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy). Wykorzystujemy tę metodę do detekcji niskich stężeń substancji w produktach rolnych ze względu na jej doskonałą selektywność chemiczną pozwalającą na odróżnienie sygnału substancji od sygnału tła produktu rolnego, jak i wysoką czułość pomiaru, pozwalającą na osiągnięcie wymaganego limitu detekcji, określonego w normach.

Efekt SERS umożliwia gigantyczne wzmocnienie słabej intensywności rozpraszania Ramana poprzez obecność nanostrukturalnej powierzchni metalicznej, tzw. podłoża. Zasadniczo wartość wzmocnienia SERS wynosi około 106, ale może osiągnąć wartość nawet 1014 przy określonych warunkach.  Zastosowanie techniki SERS nie tylko poprawia ogólną czułość powierzchni, ale czyni spektroskopię ramanowską jedną z alternatywnych technik analitycznych.

Program name: Rural Development Program 2014-2020, Action 16 „Cooperation”

The project is implemented in a consortium called OPERATIONAL GROUP SAFE FOOD, which consists of:

Operation budget: PLN 3,235,349.16
Aid amount: PLN 2 710 011,00
Aid agreement number: 00005.DDD.6509.00008.2018.01
Sources of financing the operation: Advance payment and own contribution, European Agricultural Fund for Rural Development and national public funds

The goal of the operation is to develop and implement innovative technologies and marketing in the field of product safety management, as well as safe implementation products for sale.

As part of the project, a modern measuring system will be developed and implemented for testing pesticide residues in vegetables and fruit. Mobile (non-laboratory), rapid, pre-screening tests of pesticide residues in controlled products at the place of production or at the distribution site.

The measurement method used in the Rambox system is on surface-enhanced Raman spectroscopy – SERS (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy). We use this method to detect low concentration of a pesticide in products. The highest measurement sensitivity, allowing to meet the required detection limit, content in the standards.

The SERS effect applies a gigantic enhancement of weak Raman scattering intensity through the presence of a nanostructured metallic surface, the so-called charge. In general, the SERS gain value is around 106, but may include as much as 1014 when the conditions are met. The use of SERS techniques not only improves the overall surface sensitivity, but also makes Raman spectroscopy one of the alternative analytical techniques.

Agro Smart Lab will be responsible for implementation Rambox technology on the market.

Close Menu