„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 16 „Współpraca”. Projekt realizowany jest w konsorcjum o nazwie:

GRUPA OPERACYJNA: PRECYZYJNE OGRODNICTWO

którą tworzą: Agro Smart Lab (lider konsorcjum), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Agrosan
Całkowity budżet operacji4 935 414,00  PLN
Kwota pomocy: 3 920 088,00 PLN
Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00010.DDD.6509.00003.2019.06
Źródła finansowania operacji: Zaliczka i wkład własny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne

Tytuł Operacji: Ogólnopolski system precyzyjnej diagnozy chorób, szkodników oraz potrzeb nawożeniowych w produkcji ogrodniczej

Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa i jakości uprawianych warzyw/owoców oraz ograniczenie kosztów produkcji, dzięki ogólnokrajowemu systemowi wspomagania decyzji w uprawach ogrodniczych. Poprzez:
– Opracowanie systemu informowania o wystąpieniu infekcji chorobowych w uprawach polowych i pod osłonami na podstawie matematycznych modeli chorobowych oraz rzeczywistych warunków klimatycznych
– Opracowanie systemu prognozowania wystąpienia infekcji chorobowych na 24-48 godziny przed jej wystąpieniem na podstawie modeli matematycznych i prognozy pogody
– Opracowanie systemu ostrzegania przed zagrożeniem ze strony szkodników na podstawie systemu ich monitoringu oraz matematycznych modeli (fenologicznych) rozwoju szkodników dostosowanych do krajowych warunków klimatycznych
– Stworzenie aplikacji mobilnej zawierającej  system monitoringu chorób i szkodników oraz menadżer pola
– Opracowanie innowacyjnej na polskim rynku metody szybkiego badania gleby i roślin na zawartość makro- oraz mikroelementów za pomocą spektrometrii XRF, FTIR, ICP
– Opracowanie metody przewidywania ryzyka wystąpienia niedoborów pierwiastków odpowiedzialnych za ważne gospodarczo choroby fizjologiczne roślin, np. boru czy wapnia

System monitoringu i sygnalizacji chorób oraz szkodników będzie oparty na danych ze specjalnych stacji meteorologicznych i automatycznych foto pułapek umiejscowionych w około 150 miejscach w Polsce. Szczegółowe badania będą prowadzone w ponad 20 miejscach w Polsce. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na rok 2023.

Obecnie jest ono oferowane w niektórych regionach Polski. Więcej informacji:
https://agrosmartlab.com/monitoring-chorob-i-szkodnikow/

European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas” , An article elaborated in the Department for Direct Payments, Ministry of Agriculture and Rural Development.

Program name: Rural Development Program 2014-2020, Action 16 „Cooperation”. The project is implemented in a consortium called:

OPERATIONAL GROUP: PRECISION HORTICULTURE

which consists of: Agro Smart Lab (leader of consortium), University of Agriculture in Krakow, Agrosan
Total budget of the operation: PLN 4 935 414,00
Aid amount: PLN 3 920 088,00
Assistance contract number: 00010.DDD.6509.00003.2019.06

Operation title: Country system of precise diagnosis of diseases, pests and fertilization needs in horticultural production

The purpose of the Operation is to improve the safety and quality of fruit & vegetables and reduce production costs, thanks to country decision support system for horticulture crops. Through:
– Developing a disease monitoring and signalization system in field and covered crops, based on mathematical disease models and actual climatic conditions
– Developing a predictions system for disease infections 24-48 hours before its occurrence on the basis of mathematical models and weather forecast
– Developing a pest monitoring and signalization system based on automatic photo traps and mathematical (phenological) models of pest development – adapted to national climatic conditions
– Creating a mobile application containing a disease and pest monitoring system and a field management
– Developing innovative method on the Polish market for the rapid testing of macro- and microelements in soil and plants using XRF, FTIR, ICP spectrometry
– Developing a method for predicting the risk of physiological diseases in fruits and vegetables caused by lack of calcium or boron in plants

The disease & pest monitoring and signaling system will be based on data from special meteorological stations and automatic photo-traps located in approximately 150 locations in Poland. Detailed research will be conducted in over 20 locations in Poland. Full implementation of the system is planned for 2023.

Close Menu